Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kuryłówce

Zarząd Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kyci
w Kuryłówce w roku szkolnym 2023/24

PRZEWODNICZĄCY: Urszula Błońska

SEKRETARZ: Renata Cygan – Socha

SKARBNIK: Izabela Dąbek

Podstawa prawna

Podstawą prawną funkcjonowania rady rodziców jest Ustawa MEN z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910). W artykule 83 (poz.1 – 6) opisane są zasady powoływania i działania rad rodziców, a w art. 84 (poz. 1-7) – kompetencje rady. Szczegółowe kompetencje w zakresie opiniowania, opisane są także w art. 91,100, 102 i 109.

Nadal obowiązuje także art. 22ab, pkt 4 ustawy MEN o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., z 1323), z dnia 7 września 1991, dotyczący opiniowania zestawów podręczników i materiałów ćwiczeniowych. 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), w art. 6a i 9c opisuje udział rady rodziców w procedurach awansu zawodowego nauczycieli. 

Ponadto obowiązuje Rozporządzenie MEN z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U., poz. 1322), które nakłada na dyrektora szkoły obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców na temat propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru.

Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

 1. Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
 3. Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora.
 4. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 5. Opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską.
 6. Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
 7. Występowanie do dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów (na terenie szkoły) jednolitego strojuoraz udział w określeniu wzoru tego stroju.
 8. Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy dyrektora i nauczycieli.
  Występowanie z wnioskiem o utworzenie rady szkoły.
 9. Wybór przedstawicieli rodziców do rady szkoły, komisji oraz innych organów, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów danej szkoły.
 10. Wybór przedstawicieli rady do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
 11. Uchwalanie corocznego preliminarza rady i jego zmian.
 12. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego rady (po zbadaniu sprawozdania przez komisję rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie).
 13. Uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców.
 14. Podejmowanie decyzji o sposobach wydatkowania zebranych funduszy.