Szkoła Podstawowa

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję się, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kyci w Kuryłówce,
  • W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iodoswiata@kurylowka.pl;
  • Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (6 ust.1 lit.e RODO);
  • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania nauki;
  • Posiada Pani/Pan prawo do; na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków: na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem: lit.b RODO tj konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lit.d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, lit.e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, na podstawie art. 20 prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 21 prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zdalnego kształcenia Pani/Pana dziecka.

Powyższe zasady stosuje się począwszy od dnia: 02.10.2020r.

Plik z tekstem klauzuli

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Polityka Prywatności

Plik do pobrania z Polityką Prywatności

Warto zajrzeć

Nasza Szkoła

Jesteśmy szkołą, która wychowuje i kształci na wysokim poziomie opierając się na powszechnie uznanych wartościach. Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kyci w Kuryłówce gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie.

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kyci w Kuryłówce

37-303 Kuryłówka 431
Od poniedziałku do piątku:  8:00 - 15.00

© 2022 Szkoła Podstawowa w Kuryłówce. 

Designed by MI-IT