Procedura rekrutacji uczniów do klas pierwszych SP

Procedura rekrutacji uczniów do klas pierwszych SP

Procedura rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce na rok szkolny 2022/2023 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 14 grudnia 2026 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2018 r. poz.966 z późn. zm.) - Zarządzenie NR 2/2022 Wójta Gminy Kuryłówka z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuryłówka - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie…

Procedura rekrutacji uczniów do oddziałów przedszkolnych

Procedura rekrutacji uczniów do oddziałów przedszkolnych

Procedura rekrutacji uczniów do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówcena rok szkolny 2022/2023 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 14 grudnia 2026 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.966 z późn. zm.) - Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) - Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U z 2001r. nr 61, poz. 624 z późn. zm).-Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017r., poz. 59).…