Procedura rekrutacji uczniów do klas pierwszych SP

Procedura rekrutacji uczniów do klas pierwszych SP
Procedura rekrutacji uczniów do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce
na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2026 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2018 r. poz.966 z późn. zm.)

- Zarządzenie NR 2/2022 Wójta Gminy Kuryłówka z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuryłówka

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dznych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz. UE L z 2016, nr 119, s.1)

  1. Zapisów do szkoły dokonuje rodzic lub opiekunowie prawni.

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce stosuje zasadę powszechnej dostępności, ogłasza rekrutację w następujących formach:

  • na tablicy ogłoszeń w szkole podstawowej
  • na stronie internetowej szkoły

3. Przyjmowanie dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej rozpoczyna się na podstawie Karty zgłoszenia , którą należy pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły zskurylowka.pl w zakładce sekretariat.

4. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka ubiegający się o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie dokładnie wypełnioną kartę oraz przedstawić do wglądu akt urodzenia dziecka zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp.

Terminy

Postępowanie rekrutacyjne

1

11- 28.02.2022

złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły

2

do 14.03. 2022

weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

3

do 18.03.2022

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

4

do 25.03.2022

złożenie potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole

5

do 28.03.2022

podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych