Procedura rekrutacji uczniów do oddziałów przedszkolnych

Procedura rekrutacji uczniów do oddziałów przedszkolnych

Procedura rekrutacji uczniów do oddziałów przedszkolnych
Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce
na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2026 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.966 z późn. zm.)

- Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

- Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U z 2001r. nr 61, poz. 624 z późn. zm).-Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017r., poz. 59).

- Zarządzenie NR 2/2022 Wójta Gminy Kuryłówka z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuryłówka

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z 2016, nr 119, s.1)

  1. Zapisu dziecka dokonuje rodzic lub opiekunowie prawni.
  2. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce stosuje zasadę powszechnej dostępności, ogłasza rekrutację w następujących formach:
  3. na tablicy ogłoszeń w szkole podstawowej
  4. na stronie internetowej szkoły
  5. Przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowej rozpoczyna się na podstawie zgłoszenia deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego, a następnie złożenia wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, który należy pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły zskurylowka.pl w zakładce sekretariat.

Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka ubiegający się o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie dokładnie wypełnione dokumenty oraz przedstawić do wglądu akt urodzenia dziecka zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp.

Terminy

Postępowanie rekrutacyjne

1

03 - 10.02.2022

złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

2

11 - 28.02.2022

złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

3

do 14.03. 2022

weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

4

do 18.03.2022

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych